Dela gärna inlägget om du tycker att det är bra :)

PULS SOLUTIONS ALLMÄNNA VILLKOR

1. UPPDRAGETS OMFATTNING

Puls Solutions (Leverantören) tillhandhåller de tjänster i form av en plattform för coachande medarbetarundersökningar och strategisk rådgivning för att förbättra arbetsmiljön. Specifikationerna för eventuella konsulttjänster anges närmre i Konsultjänsteavtalet med eventuella senare tillägg och ändringar mellan Leverantören och Beställaren. Dessa Allmänna villkor utgör tillsammans med Specifikationen avtalet mellan Leverantören och Beställaren.

Konsulttjänsteavtalet eller det specifika avtalet mellan Leverantören och Beställaren definierar vilka produkter eller tjänster som Leverantörens skyldighet omfattar och är därvid avgörande för vilka delar av dessa villkor som är tillämplig. Som exempel är villkoren nedan avseende konsulttjänster, alternativt produkten Pulsplattformen, tillämpliga i den mån parterna kommit överens om att Leverantören ska leverera tjänsten och/eller produkten, enligt det specifika avtalet.

Offerter från Puls Solutions är giltiga i tre (3) månader från och med datumet då offerten skickas. Efter denna period förbehåller sig Puls Solutions rätten att revidera eller dra tillbaka offerten. Om offerten accepteras inom den angivna giltighetstiden kommer de angivna priserna och villkoren att gälla för det överenskomna genomförandet av tjänsterna/produkterna. Vid accept efter utgången av giltighetstiden kan Puls Solutions inte garantera att de villkor och priser som anges i offerten fortfarande gäller.

 

2. ÄNDRING AV UPPDRAGET

Ändring av uppdraget får endast ske efter skriftlig överenskommelse mellan parterna. Anser part att det föreligger behov av att ändra uppdragets omfattning bör denne snarast meddela den andra parten om detta.

3. UPPDRAGETS GENOMFÖRANDE

 • Leverantören ska hålla Beställaren informerad om hur arbetet fortskrider.
 • Leverantören ansvarar för att uppdraget utförs enligt överenskommen tidsplan, om
  sådan har u prättats mellan parterna.
 • Vid försening, som beror på Beställaren eller något annat förhållande på dennes sida, har Leverantören rätt till erforderlig förlängning av överenskommen utförandetid. Leverantören har även rätt till erforderlig förlängning om uppdraget ändras, utökas eller om förlängning fordras för att personal ska erhålla, genom lag eller annan författning, föreskriven ledighet eller semester.
 • Uppdraget anses slutfört när Leverantören rapporterar till Beställaren att uppdraget är färdigställt. Uppdragets slutförande är inte villkorat av leveranstest eller liknande godkännande om inte detta har särskilt avtalats.
 • Om inte annat är avtalat mellan parterna är inte Leverantören skyldig att tillhandahålla annat material än det som förväntas för uppdragets genomförande.
 • Beställaren ska ge Leverantören tillgång till de lokaler, den information, den utrustning och det material som erfordras för uppdragets utförande samt i övrigt överenskomna åtgärder.
 • Om parterna har kommit överens om att Beställaren ska tillhandahålla kompletterande tjänster ansvarar Beställaren för att dessa utförs inom överenskommen tid eller, om särskild tid inte har överenskommits, inom sådan tid att Leverantörens arbete inte fördröjs. Beställaren ansvarar för att den information som lämnas till Leverantören är riktig, fullständig och otvetydig.
 • Om inte annat avtalats ska arbetstiden för de personer som för Leverantörens räkning utför uppdraget förläggas mellan klockan. 08.00 och 16.00 helgfria vardagar.
 • Beställaren förbinder sig att inte under uppdragets utförande, eller under en tid av 1 år därefter, anställa eller annars engagera någon av Leverantörens anställda.

4. LICENSOBJEKTET

 • Detta avtal omfattar licensiering av programvaran Pulsplattformen (Programvaran).
 • I licensobjektet ingår även med Programvaran tillhörande dokumentation, manualer och eventuella tillbehör
 • Produkten tillhandahålls i det skick och med den funktionalitet den har från tid till annan. Puls Solutions AB eftersträvar bästa användarupplevelse, funktionalitet, prestanda och kvalitet på Produkten men lämnar därutöver inga garantier avseende densamma.
 • Pulsplattformen stöds i senaste versionen av följande webbläsare: Chrome, Edge, Safari och Firefox. MS Explorer bör undvikas.

5. LICENSENS OMFATTNING

 • Beställaren får härigenom en icke-exklusiv licens att använda Programvaran för alla anställda och eventuella konsulter inom sin verksamhet avseende Pulsplattformen. Beställaren har inte rätt att använda Programvaran för annan verksamhet.
 • Beställaren har inte rätt att dekompilera eller dissassemblera Programvaran.
 • Beställaren har inte rätt att ändra Programvaran.
 • Leverantören har rätt att behandla all data som samlas in genom Programvaran.

6. ANSVAR FÖR FEL

 • Fel eller brist föreligger om Programvaran i väsentligt avseende avviker från utlovad funktionalitet. Fel eller brist ska avhjälpas av Leverantören efter Beställarens reklamation, som ska innehålla detaljerade upplysningar om hur felet eller bristen yttrar sig. Kostnader för avhjälpande ska bäras av Leverantören med följande undantag:
 • Leverantören ansvarar inte för fel som beror pa användning i strid mot Leverantörens föreskrifter eller Programvarans dokumentation, hårdvara, programvara eller annan utrustning som ej tillhandahållits av Leverantören eller att en annan programvaruversion än den av Leverantören senast tillhandahållna använts.
 • Leverantören är skyldig att avhjälpa fel vid uppdragets utförande som består i att uppdraget inte uppfyller specifikationen i kontraktet.
 • Leverantören ansvarar endast för fel som uppstår under de i avtalet förutsedda förhållandena och vid riktig användning. Leverantören ansvarar inte för fel som beror på att Beställaren lämnat felaktiga, tvetydiga eller ofullständiga uppgifter. Ansvaret omfattar inte heller fel orsakade av omständigheter som tillkommit efter det att uppdraget slutförts, försummelse av Beställaren eller tredje man eller av andra omständigheter utom Leverantörens kontroll.
 • Beställaren får inte åberopa fel om Beställaren inte lämnar Leverantören skriftligt meddelande om detta inom 15 dagar från det att felet visat sig. Leverantören svarar under inga förhållanden för fel som inte meddelats Leverantören senast 3 månader från det att uppdraget som är felaktigt slutfördes.
 • Har Beställaren påtalat fel och det visar sig inte föreligga något fel som Leverantören svarar för ska Beställaren ersätta Leverantören för arbetet med det påtalade felet enligt samma grunder som för uppdraget i övrigt. 
 • Om Leverantören inte avhjälper felet med den skyndsamhet som omständigheterna kräver får Beställaren skriftligen ge en slutlig och skälig frist för avhjälpande. Är felet inte avhjälpt när fristen löper ut har Beställaren rätt till ett avdrag på erlagd betalning som svarar mot felet, dock högst 7,5 % av den sammanlagda ersättning som betalats till Leverantören för uppdraget.

7. KONTAKTPERSON

Parterna ska utse var sin kontaktperson. Angivna kontaktpersoner ska ha rätt att fatta för parterna bindande beslut inom ramen för avtalet och ändra uppdraget. Kontaktpersonen ska inte ha rätt att ändra villkoren i dessa Allmänna villkor.

8. BETALNING

 • Om inte annat avtalats utför Leverantören uppdraget efter förskottsbetalning för de tolv (12) månader avtalet löper. Betalning sker via faktura senast 30 dagar från fakturadatum. Vid försenad betalning löper dröjsmålsränta från förfallodagen. Dröjsmålsräntan uppgår till den vid varje tid gällande räntan enligt räntelagen samt lagreglerad påminnelseavgift och i förekommande fall inkassoavgift.
 • Om inte annat avtalats justeras priserna vid förlängt avtal baserat på aktuellt värde AKI kolumn J, eller minst 5%.
 • Om uppdraget utförs utanför Leverantörens verksamhetsområde har Leverantören rätt till ersättning för traktamente, resor, logi samt måltider enligt Leverantörens regler, som dock ska vara skäliga.
 • Leverantören har rätt till ersättning för material och liknande som är hänförliga till uppdraget.
 • Vid försenad betalning har Leverantören rätt att utan påföljd innehålla ännu ej utförd prestation samt avbryta allt arbete eller delar av arbetet till dess full betalning skett. Arbete som dittills har utförts men inte fakturerats får av Leverantören omedelbart faktureras med betalningstid på 10 dagar efter fakturans mottagande, oavsett övriga bestämmelser i dessa Allmänna villkor och andra överenskommelser om betalningstidpunkter.
 • Om Beställaren helt eller delvis dröjer med betalningen av förfallet belopp efter i påminnelsen angiven tid äger Leverantören rätt att med omedelbar verkan skriftligen säga upp avtalet samt slutfakturera Beställaren.
 • Beställaren har inte rätt att hålla inne betalning i avvaktan på att fel eller brist ska avhjälpas.

9. SKADESTÅND OCH ANSVARSBEGRÄNSNING

 • Leverantören ansvarar inte i något fall för produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan ekonomisk förlust.
 • Beställaren ansvarar i förhållande till Leverantören och i förhållande alla användare för de kontaktuppgifter som Beställaren lämnat till Leverantören. Skulle något anspråk riktas mot Leverantören i anledning av felaktigheter eller otillräckligt samtycke från någon som Beställaren lämnat kontaktuppgifter till åligger det Beställaren att hålla Leverantören skadeslös och överta eventuell tvist
 • Leverantören ansvarar ej för Beställarens förlust av data.
 • Krav på skadestånd ska framföras skriftligen till Leverantören.
 • Beställarens rätt till skadestånd är, såvida annat inte förskrivits i avtalet, alltid begränsat till ett belopp som motsvarar 7,5 % av den sammanlagda ersättning som betalats till Leverantören för uppdraget.
 • Bortsett från de påföljder som stadgats i detta avtal är varje krav från Beställaren med anledning av fel eller försening uteslutet. Denna begränsning av Leverantörens ansvar gäller dock inte om Leverantören har gjort sig skyldig till grov vårdslöshet.

10. SEKRETESS

 • Part får inte, utan den andra partens godkännande, till tredje man lämna ut handlingar eller på annat sätt återge uppgifter av konfidentiell natur om uppdraget eller om den andra parten i annan utsträckning än vad som krävs för uppdragets genomförande. Part ska genom sekretessförbindelse med personal eller på annat lämpligt sätt säkerställa att sekretess iakttas.
 • Sekretesskyldighet gäller inte för information som part kan visa behörigen kommit till parts kännedom på annat sätt än genom uppdraget eller som är allmänt känd. Sekretesskyldigheten gäller även om avtalet i övrigt upphör att gälla.
 • Leverantören behandlar personuppgifter i enlighet med General Data Protection Regulation. För att värna om den personliga integriteten lämnas inte uppgifter ut till extern part. Undantag till detta görs om beställaren brutit mot villkoren i detta avtal eller om myndighet begär detta med stöd av svensk lagstiftning.

11. BEFRIELSEGRUND

Part ska vara befriad från skadeståndsansvar och andra påföljder om fullgörandet av visst åtagande förhindras eller väsentligen försvåras av omständighet som part inte rimligen kunnat råda över eller förutse. Som befriande omständighet ska bl.a. anses krig, inbrott, blixtnedslag, eldsvåda, jordbävning, översvämning, uppror eller upplopp, rekvisition, beslag, valutarestriktion, myndighetsbestämmelse eller annan offentlig reglering, strejk, lock out, blockad eller annan arbetskonflikt oavsett om avtalsparten är en del av konflikten eller ej, allmän knapphet på energi eller annan liknande omständighet.

12. AVTALSTID OCH UPPSÄGNING

 • Detta avtal träder i kraft vid undertecknandet och löper i 12 månader om inte annat avtalats. Avtalet förlängs med tolv (12) månader i taget om inte skriftlig uppsägning sker tre (3) månader före utgången av aktuell avtalsperiod.
 • Part har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om den andra parten gör sig skyldig till sådant väsentligt avtalsbrott som inte regleras särskilt i dessa Allmänna villkor och rättelse inte vidtas inom 30 dagar från det att part uppmanat den kontraktsbrytande parten därtill.
 • Part har rätt att med omedelbar verkan häva avtalet om den andra parten inställer betalningarna, inleder ackordsförhandlingar, träder i likvidation, går i konkurs eller visar tecken på obestånd.

13. ÄNDRING AV VILLKOR

Leverantören har rätt att vidta ändringar av dessa villkor, med ikraftträdande 30 dagar efter publicering.

14. TILLÄMPLIG LAG OCH TVIST

 • Svensk rätt ska tillämpas på detta avtal med undantag för lagvalsregler.
 • Tvist angående tolkning eller tillämpning av avtal och därmed sammanhängande rättsförhållanden tvist slutligen avgöras av skiljemän enligt svensk lag. Skiljeförfarandet ska äga rum vid Stockholms Handelskammares skiljedomsinstitut (Institutet) varvid svenska språket ska tillämpas. Institutets Regler för förenklat skiljeförfarande ska gälla om inte Institutet med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Regler för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut ska tillämpas på förfarandet. I sistnämnda fall ska Institutet bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän. Skiljenämnden, parterna, deras ombud samt andra som deltar i skiljeförfarandet ska iaktta sekretess avseende förfarandet och vad som förevarit där.
 • För det fall det omtvistade beloppet understiger 10 gånger det vid tiden för påkallande av skiljeförfarande gällande beloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring kan tvisten alternativt avgöras av Stockholms tingsrätt.

15. PRESKRIPTION

Anspråk mot Leverantören förfaller om domstols- eller skiljeförfarande enligt inte inleds inom 2 år från uppdragets utförande.

Mer från vår blogg som du kanske gillar?

Att bli chef för första gången är en spännande upplevelse, fylld med möjligheter att växa som person och lära sig nya färdigheter. …

Safeture – ett växande SAAS-bolag Safeture är ett svenskt SAAS-bolag med fokus på säkerhets- och riskhanteringslösningar för anställda över hela världen. Safeture …

Vi lever i en föränderlig värld där många företag står inför utmaningen att inte bara anpassa sig utan också att leda förändringen. …

Gillar du våra blogginlägg?

Få dem skickade till dig så du inte missar några tips!

Rulla till toppen