Så genomför du en kulturförändring i fem steg

Företagskultur

Kulturförändring eller en kulturförstärkning är inget som du genomför på en eftermiddag. Det tar tid, det är bara att ställa in sig på det.

Men om du kan skapa en stark kultur så finns det så mycket att vinna på det, eller som Peter Drucker sa ”culture eats strategy for breakfast”.

För att lyckas måste vi först definiera vad en kultur är. Ibland kallar man det för organisationskultur eller företagskultur och ofta definierar man kulturen genom att skapa gemensamma värderingar som mynnar ut i beteendemönster som förstärkts eller försvagats under lång tid.

Vi tar dig igenom hur du ska göra för att lyckas med en kulturförändring i följande fem steg:

1. Enas kring syftet och förklara varför ni gör kulturförändringen

I alla förändringsprojekt bör man starta med att förklara varför förändringen är nödvändig. Är det så att ni ändrar er affärsmodell så att ni behöver arbeta med innovation istället för kostnadsfokus? Arbetar ni mot en ny marknads som kräver ett annat tänk? Har ni varit en offentlig verksamhet som bolagiserats? Orsakerna kan vara många men oavsett så behöver alla medarbetare som påverkas förstå syftet och planen  för hur förändringen ska genomföras. Sara Ahlberg hos en av våra kunder: Symbal Communications förklarar hur man levererar ett ”why” i detta blogginlägg. 

2. Förstå er nuvarande kultur

Man behöver förstå sin nuvarande kultur för att kunna förändra den. Vilka beteendemönster hjälper oss mot det syfte vi är på väg mot? Vilka beteendemönster måste förändras eftersom de motarbetar ert syfte? Det kan t.ex handla om ledarbeteende – hur kontrollerande ska ni vara med policys och processer? Hur ska ni bemöta era kunder? Hur ska ni vara mot varandra internt för att lyckas, etc.

3. Skapa samsyn och förebilder i högsta ledningen

Den högsta ledningen måste vara helt överens om vilken kultur och därmed vilka beteendemönster som ska förstärkas, införas eller förändras och själva agera därefter – vara bra förebilder och ”walk the talk” samt skapa rätt förutsättningar för mellancheferna så att även dessa kan vara förebilder.

”Medarbetarna ser sin chef likt ett barn som ser sina föräldrar.”

Alla som är föräldrar vet att barn helst gör som vuxna gör och inte bara som vi säger…

4. Mät förändringarna

Om du inte mäter vet du inte vad som fungerar eller vad som behöver förändras. Genom att mäta kan ni säkerställa att ni förändras i rätt riktning. Förändringarna bör göras i små kontinuerliga steg som hela tiden kan utvärderas och vid behov korrigeras. Det tar tid, det är bara att inse men uthållighet kommer att leda till framgång.

5. Arbeta med positiv förstärkning 

Innan ni drar igång er kulturförändring så är det viktigt att reda ut hur ni ska vara mot varandra. Hur ska ni vara mot varandra när ni ser beteenden som ni vill se mer av? Hur ska ni vara när ni ser beteenden som ni vill ska försvinna? Här kommer feedback in som ett viktigt verktyg. Du kan läsa mer om hur du blir världsmästare på feedback här.

”Kom ihåg att när ni ger feedback till varandra så tänk 80% positiv feedback och 20% korrigerande feedback.”

Chefer och kollegor behöver kontinuerligt berömma och stötta de medarbetare som agerar enligt de beteenden som ni vill förstärka. Det är även viktigt att kartlägga olika informella ledare som stöttar kulturförändringen och kan hjälpa till att förstärka rätt beteenden. Chefernas påverkan på de informella ledarna kan faktiskt vara avgörande om kulturförändringen lyckas eller inte.

Lycka till i din kulturförändring!

Blogginlägget är skrivet med inspiration från boken: Beteendeanalys i organisationer, Handbok i BOM, Rolf Olofsson.

Leave a Reply