Skapa engagemang på jobbet genom att jobba med resultatet från din medarbetarundersökning

Jobba med resultatet från din medarbetarundersökning

Skapa engagemang på jobbet kräver mer än att bara genomföra medarbetarundersökningar. Du måste jobba med resultatet också, och inte bara en gång om året.

Visste du att 86% av tillfrågade chefer i en undersökning gjord av PwC gör en medarbetarundersökning men endast 40% av cheferna tar fram en åtgärdsplan kopplat till sin medarbetarundersökning? Hur ser det ut i din verksamhet? Så verksamheter verkar vara intresserade av att mäta och samla data men har ingen plan för att genomföra förbättringar kopplat till medarbetarengagemang?

Innan du drar igång en vanlig eller pulsande medarbetarundersökning så måste du vara redo att agera. 

Många medarbetare är redan skeptiska till processen kopplat till medarbetarundersökningar så för att bygga förtroende och verkligen få förbättringar måste ni agera.

Vi vill vara chefens bästa vän och för att underlätta för dig som chef så får du här ett ramverk på hur du kan arbeta med resultatet från din medarbetarundersökning, oavsett om det är en årlig traditionell medarbetarundersökning eller en mer frekvent och pulsande medarbetarundersökning:

1. Kolla först själv in resultatet i din grupp

  • Vilka är era starka områden/frågor och vilka är era utvecklingsområden?
  • Om ni har gjort en pulsmätning så kolla även vad som blivit bättre och vad som har blivit sämre sedan sist.
  • Vilka frågor har dykt upp och vad bör ni agera på?

2. Gå igenom resultatet med din grupp

Transparens och öppenhet är grundläggande för att driva medarbetarengagemang och affärsresultat. Visa resultatet för din grupp och reflektera över förändringar, styrkor och förbättringsmöjligheter.

OBS! Häng inte ut gruppen eller någon individ i gruppen eller ifrågasätt ”varför har ni svara såhär”. Här gäller det att vara prestigelös och öppen för förbättringar som chef. Du har bett om gruppens åsikter och nu har du fått det. Acceptera detta och fokusera framåt: vad kan förbättras. Alla ska hjälpas åt.

3. Prioritera!

Många aktivitetslistor blir aldrig verklighet därför att man försöker göra för mycket på en gång. Förslagsvis väljer ni ut endast ett område att fokusera på så att det verkligen blir gjort. Prioriteringen görs med fördel av gruppen där de får rösta fram vilket område som de anser ska förbättras. Ställ er frågan:

“Om alla områden vore oförändrade, vilket enda område skulle ha störst effekt på vårt engagemang och välmående om vi förbättrade det?”.

Har du som chef fått ett lågt resultat på ditt ledarskap så är det såklart osannolikt att din grupp kommer att lyfta fram detta område inför dig i denna gruppdiskussion. Är du en modig chef som vill utvecklas och har fått resultatet att området ledarskap är en utvecklingspotential så ta hjälp av HR eller en extern konsult. Om du verkligen vill utvecklas och du har ett stort förtroende i din grupp så be dina medarbetare om feedback på hur ditt ledarskap kan bli bättre, t.ex att varje medarbetare anonymt ger dig en punkt på ditt ledarskap som du kan utveckla. Var öppen – inte anklagande.

4. Sätt upp ett resultatmål

Förhoppningsvis har du fått ett mätvärde från din medarbetarundersökning på det område som du vill förbättra. Var är ni idag och var vill ni vara och när? Sätt upp ett SMART mål: Specifikt, Mätbart, Accepterat, Realistiskt och Tidsatt.

5. Beskriv hur ni ska uppnå målet

Nu är det dags att ta fram din aktiviteteslista! Involvera medarbetarna i detta så att alla känner sig delaktiga.

  • Låt medarbetarna själva fundera på vad som bör göras för att nå ert mål.
  • Sortera varje aktivitet i: vad kan jag själv göra, vad kan vi tillsammans göra i vår grupp, i vilka aktiviteter behöver vi stöd av andra för att kunna genomföra dessa?
  • Sammanställ alla förslag i en lista kategoriserade i ovan beskrivna kategorier.
  • Prioritera aktiviteterna utifrån hur enkla de är att genomföra och hur stor påverkan de får på ert resultatmål.
  • Sätt ansvariga personer för varje prioriterad aktivitet och sätt en deadline för när varje aktivitet ska vara utförd.

6. Agera, kommunicera och följ upp

Om ni bara mäter en massa och ni inte gör några åtgärder så är det mycket sannolikt att både engagemang och förtroendet för dig som chef kommer att minska. Genomför åtgärderna enligt planen och säkerställ att aktiviteterna verkligen görs.

Forskningen visar att bara genom att kontinuerligt följa upp så ökar arbetsprestationen med 25%!

Förslagsvis har ni ett kort veckomöte på max 15 minuter där varje person kort redogör för vad hen har gjort sedan föregående vecka och vad som planeras till nästa. Ge löften och håll varandra ansvariga. Beröm varandra och fira framgångar! Detta arbetssätt skapar samhörighet och engagemang!

7. Förbättra

Samla in ny feedback kring hur väl de implementerade förbättringsaktiviteterna fungerar. Reflektera och vid behov: gör om och gör rätt. Visa medarbetarna att ni tar det på allvar.

Lycka till med arbetet kopplat till din medarbetarundersökning!

Coachande medarbetarundersökning

 

 

Leave a Reply